ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Εργαστήρια
 • Βιωματικά Εργαστήρια
 • Ομάδες Θεραπείας
 • Ομάδες Εποπτείας
 • Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations
 • Ανοιχτές Διαλέξεις
 • Δράση στην Κοινότητα - Εθελοντισμός
 • Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation προσφέρει εκπαίδευση και επιμόρφωση στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπείας Gestalt.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση από τους εκπαιδευόμενους, των αρχών και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπείας Gestalt, στην επαγγελματική τους άσκηση και στην ανάπτυξη ενός προσωπικού στυλ δουλειάς.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Gestalt Foundation, αποβλέπουν τόσο στην κατάκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων, όσο και στην προσωπική ανάπτυξη, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης στοχεύει σε αυτήν.

 

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν επίγνωση της προσωπικής τους εξέλιξης και της δομής των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Μέσα από την ασφάλεια, τις προκλήσεις και τη δυναμική της ομάδας, οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν νέους και πιο αυθεντικούς τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ GESTALT

 

Απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών σχολών του χώρου της ψυχικής υγείας και των επιστημών του ανθρώπου (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) και είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης της EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 1.450 ώρες διαρκεί 4 χρόνια και κατανέμεται σε δύο κύκλους.

α’ Κύκλος: Βασική Εκπαίδευση

β’ Κύκλος: Κλινική Κατεύθυνση

 

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ GESTALT

 

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, εφαρμόζοντας τη βασική έννοια της θεραπείας Gestalt «δημιουργική προσαρμογή» και ως απάντηση στις ανάγκες του σήμερα, δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη ένα νέο τροποποιημένο και ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων, δύο Κύκλων, με στόχο τη διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της θεραπείας Gestalt.

 

Βασική διαφορά του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχέση με το ήδη ισχύον τετραετές πρόγραμμα, είναι η χρονική ευελιξία στην παρακολούθησή του και η οργάνωσή του με βάση θεματικά πεδία.

 

Επιπλέον διαφορά του ευέλικτου προγράμματος είναι ότι παραμένει ανοιχτό (στον Α’ Κύκλο) καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι μία ξεχωριστή επιστημονική περιοχή που καθιερώνεται και εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και που έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ζωής ενός ατόμου όπως η εργασία, η οικογένεια, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινότητα και όπου οι συνθήκες του σύγχρονου κόσμου το καθιστούν αναγκαίο.

Μεταξύ των σημαντικών αντικειμένων ενασχόλησης της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας είναι η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, η ψυχολογική στήριξη, η επίλυση προβλημάτων ή ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, η προσαρμογή σε αλλαγές κοκ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας στην προσέγγιση της θεραπείας Gestalt, απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ανωτάτης σχολής (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, νομικούς, κ.ά., σε κατόχους πτυχίου συμβουλευτικής, σε διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε καλλιτέχνες και σε όσους έχουν εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής ή έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα συμβουλευτικής και είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της EAGT και της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής)

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GESTALT IN ORGANIZATIONS

 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές που εργάζονται σε οργανισμούς, σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.) και τέλος σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

 

Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι:

 • Συμβουλευτική (Consulting),
 • Υποστήριξη (Coaching),
 • Καθοδήγηση (Mentoring),
 • Εκπαίδευση (Training),
 • Εποπτεία (Supervision),

τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το περιβάλλον, η επιστήμη, η τεχνολογία και κατά συνέπεια οι κοινωνίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ατόμων συνεχώς μεταβάλλονται, ανανεώνονται και εξελίσσονται, θεωρεί αναγκαία, για έναν ψυχοθεραπευτή και σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, τη δια βίου εκπαίδευση. Βασικός σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι τόσο η εμβάθυνση στη θεωρία και στην εποπτεία όσο και στην προσωπική ανάπτυξη των επαγγελματιών.