Πρόγραμμα Gestalt Coaching in Business & Organizations

Πρόγραμμα Gestalt Coaching in Business & Organizations

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν πλέον διεισδύσει στην κοινωνία και την αγορά και έχουν γίνει αποδεκτές σε όλους τους τομείς. Αυτό βοηθά την επαφή και την επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων, την παρακίνηση, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας (διευθυντές, επαγγελματίες, υπάλληλοι και εργαζόμενοι). Πολλές μέθοδοι και προσεγγίσεις έχουν συμβάλλει σε αυτό το φαινόμενο.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η προσέγγιση Gestalt αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στο χώρο των οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς, όπως άλλωστε ισχύει και στο χώρο της ψυχοθεραπείας, αρχίζει να δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα επίγνωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου-διαλεκτικής διαδικασίας που χαρακτηρίζουν την Gestalt.

Η προσέγγιση Gestalt για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ– Καναδά) και στη Βόρεια Ευρώπη (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία).

 

Οι εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε θέματα που αφορούν :

 • Στην Επικοινωνία
 • Στη Δημιουργικότητα
 • Στη Συνεργασία
 • Στην Ομαδικότητα
 • Στην Ηγεσία
 • Στις Αλλαγές
 • Στις Συγκρούσεις
 • Στις Διαπραγματεύσεις
 • Στο Εργασιακό Στρες
 • Στη Διαχείριση Χρόνου
 • Στη Διαχείριση Κρίσεων
 • Στην Αυτοπεποίθηση
 • Στην Ανάπτυξη Διαλόγου

Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι:

 • Συμβουλευτική (Consulting),
 • Υποστήριξη (Coaching),
 • Καθοδήγηση (Mentoring),
 • Εκπαίδευση (Training),
 • Εποπτεία (Supervision),
  τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
 • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
 • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (G.P.O.).
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. 
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.). 
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 

 • Απαραίτητο πτυχίο Ανώτατης Σχολής και ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως π.χ. Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing, Sales Management, Marketing & Corporate Communication, Management, πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή άλλο πτυχίο, εμπειρία στο χώρο των οργανισμών
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα
 • 2 Συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

 

Προϋποθέσεις παρακολούθησης:

Για να πιστοποιηθεί κάποιος από το Gestalt Foundation ως GPO, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις παρακολούθησης:

 • Βασική εκπαίδευση/ Θεωρία, Βίωμα, Μεθοδολογία (225 ώρες)
 • Παρακολούθηση των κύκλων των κλειστών εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations*
  (100 ώρες)
  Αναλυτικό πρόγραμμα του εκάστοτε ετήσιου κύκλου θα το βρείτε στις δραστηριότητες του κέντρου με γενικό τίτλο: «Εργαστήρια Gestalt Coaching in Business & Organizations»
 • Παρακολούθηση σε εργαστήρια ειδικής θεματολογίας (counseling skills, κ.α.)
  (30 ώρες)
 • ατομική εποπτεία (κατά προτίμηση Gestalt στους Οργανισμούς)
  (15 ώρες)
 • Ατομική θεραπεία
  (40 ώρες)
 • 5 χρόνια εμπειρία/ προϋπηρεσία ως στέλεχος σε οργανισμό ( διευθυντής, εκπαιδευτής, σύμβουλος, coach) 
 • Τα 2 χρόνια εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία Gestalt θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο χρόνια της απαιτούμενης προϋπηρεσίας των 5 ετών**
 • Μελέτη βιβλιογραφίας
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (με τη μορφή «case study», που θα αφορά σε πρακτική εφαρμογή σε Οργανισμούς), όπως ορίζεται στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης .

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων ο εκπαιδευόμενος σύμβουλος για οργανισμούς και επιχειρήσεις λαμβάνει από το Gestalt Foundation πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος ενώ του δίνεται η δυνατότητα να ζητήσει πιστοποίηση ως GPO (Gestalt Practitioner in Organizations) και από την EAGT (European Association for Gestalt Therapy), εφ’ όσον ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία που έχει ορισθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό για το σκοπό αυτό (www.eagt.org)

* Τα εργαστήρια Gestalt στους Οργανισμούς μπορούν να τον παρακολουθήσουν και άτομα που είναι εκτός του εκπαιδευτικού προγράμματος Gestalt Practitioners in Organizations (G.P.O.) και που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μέσα από τις εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο.
**Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους την ενσωμάτωση των αρχών της προσέγγισης Gestalt στην εργασιακή πρακτική.