Ταυτότητα & Στόχοι του Gestalt Foundation

Ταυτότητα & Στόχοι του Gestalt Foundation

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 1998 και από το 2019 και στη Λάρισα.

 

Βασικός του στόχος είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και στήριξη επαγγελματιών, με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, καθώς επίσης και η ενίσχυση της εφαρμογής και της προώθησης της φιλοσοφίας της θεραπείας Gestalt σε ένα ευρύτερο φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

 

Συνεπώς, πρώτο σοβαρό μέλημα υπήρξε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην ψυχοθεραπεία Gestalt που να είναι άρτιο, ολοκληρωμένο και αρμονικά ισορροπημένο, ανάμεσα στη θεωρία το βίωμα και την κλινική άσκηση ως επίσης και η αναγνώρισή του από αρμόδιους και έγκυρους φορείς.

 

Μέσα από τη μέχρι τώρα  πορεία του Gestalt Foundation και τη διάθεση να αξιοποιεί όλο και καλύτερα το δυναμικό του, προέκυψαν σημαντικές δράσεις, συνεργασίες και αναθεωρήσεις που δεν είχαν σχεδιασθεί, αλλά αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως σημαντικές για τη σημερινή του ταυτότητα.

 

Είναι διεθνώς πιστοποιημένο και μέλος των Εθνικών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Είναι πιστοποιημένο από την EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και από την EAP (European Association of Psychotherapy). Ακόμα είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος) και της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής). Πληροί δε όλα τα εκπαιδευτικά κριτήρια των ανωτέρω φορέων και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις τους.

 

Συνεργάζεται με άλλα κέντρα και οργανισμούς του εξωτερικού που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης, της θεωρίας και της έρευνας κι έχει φθάσει να απαριθμεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, 408 αποφοίτους και 169 εκπαιδευόμενους.

 

Τα ιδρυτικά του μέλη είναι ενεργοί συνεργάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία Gestalt καθώς συμμετέχουν σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πρόοδο της θεραπείας Gestalt σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Μία ακόμα επιδίωξη του κέντρου είναι η προώθηση των αρχών της Ψυχοθεραπείας Gestalt, σε ένα ευρύτερο φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως είναι η εφαρμογή των αρχών της μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε θέματα όπως, διαχείριση της εξουσίας, συγκρούσεις, δυσλειτουργίες στην ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία κ.α.

 

Φιλοσοφία του Gestalt Foundation είναι η πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου για εξέλιξη και δημιουργική προσαρμογή στο περιβάλλον. Βασική του δε πεποίθηση είναι η αρχή της "ίσης ευκαιρίας" για όλους, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ψυχοθεραπεία, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλετικών χαρακτηριστικών, πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, κοινωνικής τάξης και προέλευσης, σωματικών ή ψυχικών ιδιαιτεροτήτων και ηλικιακών ομάδων.

 

Πρόθεση των ιδρυτικών μελών του  είναι να συνεχίσουν να αφουγκράζονται συνεχώς τις εξελίξεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας, αλλά και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προβλήματα του άμεσου και του ευρύτερου κοινωνικού πεδίου με κύριο στόχο την εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων τόσο από επιστημονική όσο και από εκπαιδευτική άποψη.

 

Φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την εξέλιξη μέσα από:

  • τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες μεθόδους
  • την ενδυνάμωση της θεωρίας Gestalt και των εφαρμογών της
  • την ανάπτυξη της ελληνικής βιβλιογραφίας της θεωρίας Gestalt
  • τη συμμετοχή των Ελλήνων θεραπευτών Gestalt στη διεθνή βιβλιογραφία
  • τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη συμμετοχή σε αυτές
  • καθώς και τη δημιουργική αξιοποίηση του δυναμικού των αποφοίτων.