Θεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Θεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Βασικός στόχος στη θεραπεία Gestalt είναι να αποκτήσει το άτομο επίγνωση του τι βιώνει και πράττει.

 

Μέσα από τη διαδικασία της επίγνωσης, το άτομο κερδίζει την κατανόηση του εαυτού του και του περιβάλλοντός του. Γνωρίζει τη δυνατότητα για αλλαγή και την ικανότητά του να κάνει επιλογές, ούτως ώστε να ζει μια αυθεντική, με νόημα, ζωή.

 

 

Η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως μια ολότητα με πολλές αντίθετες ιδιότητες, που εκδηλώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του οργανισμού και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.


Η θεραπεία Gestalt χρησιμοποιεί την επίγνωση και τον πειραματισμό για να πετύχει την ενόραση.

Διευκολύνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσω της συνεχώς αυξανόμενης αυτορρύθμισης και αυτοϋποστήριξης του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή, εστιάζοντας συγχρόνως στη μεταξύ τους σχέση. Προς το τέλος ο θεραπευόμενος κατευθύνει τη θεραπεία προς την επίλυση προβλημάτων, αναγνωρίζοντάς τα και αφομοιώνοντας θέματα χαρακτηρολογικά, σχέσεων, καθώς και τρόπους ρύθμισης της επίγνωσής του.

 

 

Επιγραμματικά, η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt είναι :

  • Φαινομενολογική, επιδιώκοντας να προσδιορίσει και να ενισχύσει την άμεση εμπειρία, εκλεπτύνοντας την επίγνωση του ατόμου και της πραγματικότητάς του, μέσω του παρενθετισμού (bracketing) και της οριζοντιοποίησης (horizontalising)
  • Υπαρξιακή, βασιζόμενη στο «εδώ και τώρα» δίνοντας έμφαση στο ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα επιλογής απέναντι στα υπαρξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει και είναι υπεύθυνο για τον προορισμό του.
  • Βιωματική, εστιάζοντας στο «τί» και «πώς» ο άνθρωπος σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, ενσωματώνοντας το διάλογο και το πείραμα.
  • Διαλογική, Βασισμένη στην αρχή της υπαρξιακής συνάντησης (M. Buber) ενδιαφέρεται να χτίζει έναν αυθεντικό διάλογο στη θεραπευτική σχέση, θεωρώντας τον σαν έναν παράγοντα εξέλιξης και θεραπείας, και τέλος
  • Σχεσιακή, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα είναι αλληλοσυνδεόμενα και βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία αμοιβαίας επιρροής.

 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, ο ρόλος του θεραπευτή και η θεραπευτική σχέση του με τον θεραπευόμενο είναι ζωτικής σημασίας.

 

Ο θεραπευτής Gestalt δεν είναι μία ουδέτερη φιγούρα. Είναι παρών στην θεραπευτική διαδικασία καλώντας το θεραπευόμενο σε μία ενεργή συνεργασία. Δεν παραμένει ουδέτερος αλλά γίνεται «ο θεραπευτής εργαλείο της δουλειάς του».

 

Η θεραπευτική σχέση, βασίζεται στη γνήσια επαφή και αλληλεπίδραση και όχι σε μια ερμηνεία του θεραπευτή ή στη χρήση στείρων τεχνικών. Λαμβάνει και καθρεφτίζει αυτό που συμβαίνει στην αλληλεπίδραση με τον θεραπευόμενο, έτσι ώστε αυτό να γίνει μέρος της θεραπείας.

 

Η θεραπευτική σχέση στην προσέγγιση Gestalt ορίζεται ως μία σχέση οριζόντια και όχι ιεραρχική, η οποία δίνει έμφαση στην πλήρη και αυθεντική δέσμευση και συνεργασία μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου.