Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Συμβούλους σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις (G.P.O.)

Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι:

Συμβουλευτική (Consulting), Υποστήριξη (Coaching), Καθοδήγηση (Mentoring), Εκπαίδευση (Training), Εποπτεία (Supervision), τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
 • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (G.P.O.).
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

 •      Απαραίτητο πτυχίο Ανώτατης Σχολής και ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως π.χ. Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing, Sales Management, Marketing & Corporate Communication, Management, πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή άλλο πτυχίο, εμπειρία στο χώρο των οργανισμών
 •            Προσωπική συνέντευξη

 •           Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα

 •          2 συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

 

Προϋποθέσεις παρακολούθησης:

Για να πιστοποιηθεί κάποιος από το Gestalt Foundation ως GPO, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις παρακολούθησης:

 1.           Βασική εκπαίδευση / Θεωρία, Βίωμα, Μεθοδολογία ψυχοθεραπείας Gestalt (225 ώρες)

 2.         Παρακολούθηση των κύκλων των κλειστών εργαστηρίων Gestalt στους Οργανισμούς* (100 ώρες)

 3.          Παρακολούθηση εργαστηρίων ειδικής θεματολογίας (counseling skills, κ.α.) (30 ώρες)

 4. Ατομική εποπτεία (κατά προτίμηση Gestalt στους Οργανισμούς)(15 ώρες)

 5.           Ατομική θεραπεία (40 ώρες)

 6.         5 χρόνια εμπειρία/ προϋπηρεσία ως στέλεχος σε οργανισμό (διευθυντής, εκπαιδευτής, σύμβουλος, coach)

 7.          Τα 2 χρόνια εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία Gestalt θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο χρόνια της απαιτούμενης προϋπηρεσίας των 5 ετών**

 8.          Μελέτη βιβλιογραφίας

 9.       Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (με τη μορφή περιπτωσιολογικής μελέτης, που θα αφορά σε πρακτική εφαρμογή σε Οργανισμούς), όπως ορίζεται στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων ο εκπαιδευόμενος σύμβουλος για οργανισμούς και επιχειρήσεις λαμβάνει από το Gestalt Foundation πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος ενώ του δίνεται η δυνατότητα να ζητήσει πιστοποίηση ως GPO (Gestalt Practitioner in Organizations) και από την EAGT (European Association for Gestalt Therapy), εφ’ όσον ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία που έχει ορισθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό για το σκοπό αυτό (www.eagt.org)

 

* Τον ετήσιο κύκλο κλειστών εργαστηρίων Gestalt στους Οργανισμούς μπορούν να τον παρακολουθήσουν και άτομα που είναι εκτός του εκπαιδευτικού προγράμματος Gestalt Practitioners in Organizations (G.P.O.) και που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μέσα από τις εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο.

 

**Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους την ενσωμάτωση των αρχών της προσέγγισης Gestalt στην εργασιακή πρακτική.